PLAN RESCATE AUTONOMOS , MICROEMPRESAS Y HOSTELERIA

Pendientes de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, y por tanto sujeto a algún cambio, le enviamos avance-resumen de las ayudas anunciadas por la Xunta de Galicia.

PLAN DE RESCATE DE LA XUNTA DE GALICIA PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS AUTONOMAS,MICROEMPRESA Y HOSTELERIA

PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

Persoas beneficiarias
Programa de apoio a persoas autónomas dadas de alta no RETA ou Réxime do Mar, incluídas as persoas autónomas societarias.

Orzamento
30 millóns de euros (financiación FSE)
Reserva de 2 millóns de euros para os sectores mais afectados pola paralización da actividade económica.

Requisitos
As persoas traballadoras autónomas beneficiarias serán aquelas que estean a percibir a prestación extraordinaria ou ordinaria polas actividades establecidas no anexo do Real Decreto-lei 30/2020, de 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do Emprego.

Características da axuda

 • Orzamento de 28.000.000 €.- Para os autónomos de calqueira tipo de actividade económica.
  • • Apoio 1.200 €/ autónomo
 • Orzamento de 2.000.000 €.- sectores ou actividades económicas especialmente paralizadas
  • • Apoio de 2.000 €

Entenderase como actividade especialmente paralizada:

 1. En todo caso o lecer nocturno.
 2. Aquelas actividades económicas que se desenvolvan no ámbito das atraccións de feiras e que se trate de actividades nos que non existe establecemento aberto ao público e que pertenzan aos seguintes CNAES: 4724, 4729, 4781, 4782, 4789,5610, 5630 e 9200
 3. Os negocios encadrados nos seguintes CNAES:
  • • CNAE 4932: Transporte por taxi
  • • CNAE 5010: Transporte marítimo de pasaxeiros.
  • • CNAE 5030: Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores.
  • • CNAE 5621: Provisión de comidas preparadas para eventos
  • • CNAE 5914: Actividades de exhibición cinematográfica.
  • • CNAE 7911: Actividades de las axencias de viaxes.
  • • CNAE 7912: Actividades de los operadores turísticos.
  • • CNAE 7990: Outros servizos de reservas y actividades relacionadas cos mesmos.
  • • CNAE 8230: Organización de convencións y feiras de mostras.
  • • CNAE 9001: Artes escénicas.
  • • CNAE 9002: Actividades auxiliares ás artes escénicas.
  • • CNAE 9004: Xestión de salas de espectáculos.
  • • CNAE 9321: Actividades dos parques de atraccións e os parques temáticos.
  • • CNAE 9329: Outras actividades recreativas e de entretemento.

Compromiso das persoas autónomas beneficiaria
Manter a actividade económica de alta durante 2 meses dende a publicación da orden de axudas.

MICROEMPRESAS E HOSTALERÍA

PROGRAMA I .- MICROEMPRESAS

Persoas beneficiarias
Microempresas ou traballadores autónomos con persoal contratado ao seu cargo e que pertenzan a calquera tipo de sector económico.
Excepcionalmente poderán acollerse as pemes sempre que petenzan a sectores cuxa actividade estivera especialmente paralizada como consecuencia da COVID 19.

Orzamento
Orzamento de 35 millóns de euros para todos os sectores económicos
Reserva de 2 mill de e para los sectores especialmente paralizados

Requisitos

 • Ter ou que tivera autorizado un ERTE dende a declaración do estado de alarma de calqueira duración y e calquer tipo (fuerza mayor o ETOP).
 • Pertencer a calquer sector o actividade.
 • Ter declaradas unhas perdas de aló menos o 50% no ano 20, realizándose a media da facturación mensual e unha comparación proporcional entre o facturado no catro trimestres do ano 2019 e os tres primeiros trimestres do ano 2020.

Características da axuda

 • Apoio 4.000 € ( pago único duas anualidades).
 • 1000 euros máis para as actividades económicas especialmente paralizadas o para empresas de máis de 10 persoas traballadoras CNAES ESPECIALMENTE PARALIZADOS

Entenderase como actividade especialmente paralizada:

 1. En todo caso o lecer nocturno.
 2. Aquelas actividades económicas que se desenvolvan no ámbito das atraccións de feiras e que se trate de actividades nos que non existe establecemento aberto e que pertenzan aos seguintes CNAES: 4724, 4729, 4781, 4782, 4789,5610, 5630 e 9200.
 3. Os negocios encadrados nos seguintes CNAES:
  • • CNAE 4932: Transporte por taxi
  • • CNAE 5010: Transporte marítimo de pasaxeiros.
  • • CNAE 5030: Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores.
  • • CNAE 5621: Provisión de comidas preparadas para eventos
  • • CNAE 5914: Actividades de exhibición cinematográfica.
  • • CNAE 7911: Actividades de las axencias de viaxes.
  • • CNAE 7912: Actividades de los operadores turísticos.
  • • CNAE 7990: Outros servizos de reservas y actividades relacionadas cos mesmos.
  • • CNAE 8230: Organización de convencións y feiras de mostras.
  • • CNAE 9001: Artes escénicas.
  • • CNAE 9002: Actividades auxiliares ás artes escénicas.
  • • CNAE 9004: Xestión de salas de espectáculos.
  • • CNAE 9321: Actividades dos parques de atraccións e os parques temáticos.
  • • CNAE 9329: Outras actividades recreativas e de entretemento.

Compromiso das microempresas
Manter a actividade económica e o emprego durante 6 meses dende a publicación da orden.

Non se considerará incumprido devandito compromiso cando o contrato de traballo extíngase por despedimento disciplinario declarado como procedente, dimisión, morte, xubilación ou incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez da persoa traballadora, nin polo fin do chamamento das persoas con contrato fixo-descontinuo, cando este non supoña un despedimento senón unha interrupción do mesmo. En particular, no caso de contratos temporais o compromiso de mantemento do emprego non se entenderá incumprido cando o contrato extíngase por expiración do tempo convido ou a realización da obra ou servizo que constitúe o seu obxecto ou cando non poida realizarse de forma inmediata a actividade obxecto de contratación.

PROGRAMA II AXUDAS AUTOMÁTICAS AO SECTOR DA HOSTALERIA PECHADO

Persoas beneficiarias
Microempresas, pemes ou traballadores autónomos ou con persoal contratado ao seu cargo do sector de hostalería que se vexan afectados polo peche conforme normativa ditada polas autoridades sanitarias.

Orzamento
Dotación de 12 mill de €

Requisitos
Desenvolver a actividade de hostalería nun Concello de Galicia que estea afectado polo peche ditado pola autoridade sanitaria da Xunta de Galicia desde o mes de outubro.

Características da axuda

 • Apoio de 1.000 €/mes dende o mes de outubro (mínimo de dúas semanas)
 • Incremento de 500€/mes para empresas de máis de 10 persoas traballadoras.
 • Compatibilidade con calqueira tipo de axuda do plan rescate da xunta e de otras administración públicas.